Strona południowa kościoła
Pierwsze piętro empor
Na dolnej kondygnacji od strony południowej 
ukazano życie Chrystusa od poczęcia,

Drugie piętro empor
Na drugiej kondygnacji sceny nie są
uporządkowane chronologicznie,

Strona zachodnia kościoła
Pierwsze piętro empor
W zachodnim ramieniu krzyża w porządku
narracyjnym na pierwszej kondygnacji:

Drugie piętro empor
Na drugiej kondygnacji sceny  bez porządku
chronologicznego:

Strona północna kościoła
Pierwsze piętro empor
W północnym ramieniu krzyża, na pierwszej
kondygnacji:

Drugie piętro empor
Na drugiej kondygnacji:
Malowidła na płycinach empor przy wejściach do kościoła


MALOWIDŁA SKLEPIENNE – DATOWANIE

Brak jest bezpośrednich  źródeł z czasu powstania fresków świadczących o artyście lub datowaniu ich  obrazów.
Jak dotąd do prac Hoffmanna i Schefflera w Kościele Łaski w Jeleniej Górze nie znaleziono ani nie udowodniono żadnych materiałów przygotowawczych, bozzetti olejnych ani szkiców rysunkowych, nie ma też żadnych umów ani zleceń od artystów. Z tego powodu nie można podać żadnych informacji o przygotowaniach koncepcyjnych i artystycznych obu artystów. Badania archiwalne autora w Hirschbergu i Wrocławiu nie ujawniły dotychczas żadnych nowych źródeł.
W 1882 roku w swoim opracowaniu  Alwin Schultz  „Untersuchungen zur Geschichte der Schlesischen Maler (1500-1800). Breslau 1882,79”  potwierdza namalowanie fresków kopuły  przez Franza Hoffmanna, a także wymienił go jako malarza obrazu w ołtarzu głównym katolickiego kościoła parafialnego w Jeleniej Górze - Przemienienie Chrystusa.  Alfred Zapke w publikacji okolicznościowej na 200-lecie kościoła potwierdza to.    Malowidła Hoffmanna w północnych i południowych ramionach krzyża oraz w skrzyżowaniu powstały w latach 1734 i 1735. Rok 1734 dokumentuje także dokument Data Vgl. Funfzigjaehriges Jubelfest der evangelischen Gnadenkirche (1761) potwierdzony przez Fundację Ullmanna.
W 1784 r. malarz Feliks Anton Scheffler został po raz pierwszy wymieniony jako wykonawca w Studiach Prezbiteriańskich Śląska Ewangelickiego opracowanego  przez Siegismunda Justusa Ehrhardta(EHRHARD T, Siegismund Justus: Presbyteriologie des evangelischen Schlesiens,  1780-1789, hier T . 3 (1782), 172.).
Datowanie obrazów Schefflera w Kościele Łaski można zawęzić  według opracowań  Zapke, Scheffler  malował sklepienia zachodniego ramienia krzyża w latach 1735-1739 i wschodniego ramienia krzyża w latach 1749-1751.
Fresk nad prospektem ołtarzowo – organowym który  powstał w latach 1749-1751, świadczą również podane w źródłach dane fundacyjne.  17 lutego 1749 r. jako główny fundator i zleceniodawca Martens ofiarował znaczne  fundusze na fresk  we wschodnim ramieniu krzyża, a 14 października 1751 r., z okazji zakończenia prac malarskich, wszystkim darczyńcom publicznie podziękowano na radzie kościelnej za hojność. Martens miał zapłacić za wymalowanie wschodniego ramienia krzyża w podzięce za umożliwienie wniesienia ciała córki do kościoła na nabożeństwo pogrzebowe.      
Fundatorem fresku Schefflera  w zachodniej część kościoła był  George Friedrich Smith.                                                                                         
    We wszystkich czterech ramionach krzyża główne sceny na sklepionych przęsłach oraz sceny na szczycie łuków pasów ułożone są w jednym rzucie na przednich stronach ich ramion.   Tylko jedna pozycja obserwacyjna na skrzyżowaniu pod kopułą pozwala na „poprawne” odczytanie wszystkich głównych scen.  Malowidła stropowe w południowym i północnym ramieniu krzyża to malowidła kazeinowo-wapienne. Główne sceny sklepień w zachodnim i wschodnim ramieniu krzyża wykonano techniką fresku na zaprawie z cegły silikatowej, malowidła na łuki pasów w technice mieszanej, malowanie secco na spoiwach organicznych.
Prace ofiarowali członkowie rodzin kupieckich z okolicy i kupieckich z Hirschbergu (Jelenia Góra).
Księgi kościelne i jubileuszowe z 1759 i 1809 oraz „Nova Acta” z 1761 wymieniają Gottfrieda Ullmanna (zm. 1742) jako ofiarodawcę malowideł stropowych północnego i południowego ramienia krzyża.
Badania techniczne w związku z restauracją fresków w zachodnim i wschodnim ramieniu krzyża w latach 1982-1989 ujawniły ślady pierwotnej dekoracji sklepień: prostego, monochromatycznego malowidła ornamentowanego liniowo w czerwono-zielonej tonacji, które zostało z białą sztukaterią gipsową.  (Jelenia Góra, Archiwum Konserwatorskie, D.k. Sygn.: R-1589).
Według Gerstmanna ( konserwator zabytków na Śląsku) fundatorem malowidła na kopule był zięć Christiana Mentzela, Johann Martin Gottfried. Jako głowa kościoła - od 1729 r. aż do śmierci - Johann Martin Gottfried był szczególnie aktywny w dobrze prosperującej administracji kościelnej i szkolnej. Włożył największy wkład w odbudowę kopuły kościoła (1734), która stała się konieczna, kazał wykonać kilka innych malowideł w  kościele.                                                                                                                                                                                        Wszystkie części obrazów przeszły kilka renowacji.  Josef Langer (1865-1918), malarz i profesor wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, przeprowadził prace porządkowe i naprawcze w związku z szeroko zakrojonymi pracami renowacyjnymi we wnętrzu z okazji dwusetnej rocznicy powstania kościoła w 1909 roku . Warstwa malarska silnie zabrudzona i zagrzybiona z miejscowymi wykwitami soli, powierzchnie ugrów niemal całkowicie spudrowane i złuszczone, w części duże zniszczenia spowodowane zaciekami. Interwencje artystyczne malarza były bardzo rozległe. Program konserwacji objął: odsolenie i odgrzybienie zaatakowanych części malowideł, konsolidację strukturalną najbardziej niespójnych fragmentów, wymianę zniszczonych cegieł, oczyszczenie powierzchni z kurzu i brudu, utrwalenie warstwy malarskiej, wykonanie zastrzyków wzmacniających i punktowanie scalające.                                                                                                                                                                                         Podczas suszenia nowo wybudowanych klatek schodowych wewnątrz kościoła spłonęły otwarte kosze po koksie. Nastąpiły  uszkodzenia odrestaurowanych malowideł sufitowych, a poszczególne kolory stopniowo odpadały luźnymi płatkami. Architekci odpowiedzialni za budowę, Gräbner & Schilling, zostali pociągnięci do odpowiedzialności za szkody wyrządzone wyrokiem trybunału arbitrażowego. Naprawy i restauracji malowideł dokonał ponownie Langer w 1912 roku.

      Poczta e-mail:
kancelaria                      
krzyz_jg@legnica.opoka.org.pl

administrator WWW    admin_www@kosciolgarnizonowy.pl
© copyright by Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze